top of page

FAQ's

1. Wij gaan scheiden en ik heb geen idee waar ik moet beginnen om alles te regelen?

Op het moment dat er besloten wordt dat je als partners gaat scheiden staat je leven op zijn kop. Veel zekerheden zijn weg. De toekomst gaat anders zijn dan je je voorstelde. Vele vragen houden je bezig: hoe regelen we alles zo goed mogelijk voor de kinderen, kan ik het huis straks nog wel betalen, hoe gaan we onze spullen verdelen, heb ik recht op alimentatie of hoeveel alimentatie moet ik straks betalen? 

Ik help jullie graag om zo snel mogelijk stapsgewijs helderheid te krijgen. Zowel emotioneel als financieel. Zo krijgen jullie steeds meer antwoorden op al jullie vragen en zal de grond onder jullie voeten weer steeds vaster worden. Het doel is om aan het einde van de begeleiding alles zo geregeld te hebben dat jullie en jullie kinderen weer een stabiele nieuwe start kunnen maken. 

2. We gaan scheiden en willen alles zo goed mogelijk regelen voor onze kinderen. Hoe leggen we onze afspraken vast?

Met behulp van gerichte vragen kan ieder van jullie aangeven hoe jullie het ouderschap na de scheiding graag invullen en welke afspraken jullie belangrijk vinden voor jullie kind. Tijdens een bijeenkomst met mij erbij zullen jullie hierover in gesprek gaan om zo tot afspraken te komen. Ik zal deze afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan moet samen met het door mij opgestelde convenant door een advocaat ingediend worden bij de rechtbank. De advocaat kunnen jullie zelf kiezen. Indien gewenst kunnen jullie echter ook gebruik maken van de advocaat met wie ik regelmatig samenwerk. 

3. Wij zijn gescheiden ouders en willen graag het ouderschapsplan aanpassen. Kan dat? 

Naar mate jullie kinderen ouder worden zullen afspraken in het ouderschapsplan moeten worden aangepast omdat ze niet meer passend zijn bij de leeftijd van jullie kinderen. Ook kunnen veranderingen in jullie persoonlijke situatie ervoor zorgen dat eerder gemaakte afspraken niet langer uitvoerbaar zijn. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd het ouderschapsplan weer eens onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Ook als het goed gaat, want dit kan discussie tussen jullie en mogelijke spanning voor jullie kind(eren) voorkomen. Ik begeleid jullie graag hierin en zal de aanpassingen voor jullie doorvoeren en vastleggen. 

4. Wij gaan scheiden. Hoe vertellen we het de kinderen?

Op het moment dat je gaat scheiden staat jouw leven op z'n kop. Om de impact hiervan op jullie kind(eren) zo goed mogelijk te beperken is het van belang de scheidingsboodschap (scheidingsmelding) aan jullie kind(eren) zorgvuldig voor te bereiden. Niet de scheiding op zich maar de manier waarop de scheiding verliep is uitslaggevend voor hoe de betrokken kinderen de scheiding ervaren. Ik help jullie graag om deze boodschap zo goed mogelijk voor te bereiden zodat jullie kinderen niet in een loyaliteitsconflict tussen jullie als ouders verstrikt raakt. 

5. Wij gaan scheiden. Hoeveel alimentatie moet ik betalen? 

Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie is verplicht en heeft als doel dat de kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de scheiding en dat hun gewende levensstandaard zo goed mogelijk voortgezet kan worden. De hoogte hiervan hangt dus af van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de zorgverdeling (hoeveel dagen verblijft het kind bij vader en hoeveel dagen bij moeder of kiezen jullie voor evenredig co-ouderschap), en het (te verwachten) inkomen na de scheiding. Ik bereken de hoogte van de kinderalimentatie voor jullie en volg hierbij het Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) dat ook door de rechtbank wordt gebruikt. 

 

Naast deze onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen bestaat er na een huwelijk of geregistreerd partnerschap een mogelijke onderhoudsplicht jegens de ex-partner. Na het vaststellen van de kinderalimentatie zal ik de eventuele partneralimentatie berekenen. De behoefte van de ontvangende ex-partner wordt mede gerelateerd aan de welstand waarin jullie tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben geleefd. Het eigen inkomen van de ontvangende ex-partner na de scheiding zal in mindering worden gebracht op de behoefte. Ook het inkomen van de betalende ex-partner na de scheiding bepaalt mede de hoogte van de eventuele partneralimentatie. Ik zal dit allemaal voor jullie in kaart brengen zodat jullie op basis hiervan samen afspraken kunnen maken.

6. We zijn uit elkaar gegroeid als partners en begrijpen elkaar niet meer. Toch wil ik niet scheiden. Wat nu?

Partners hebben behoefte aan verbondenheid, veiligheid en vertrouwen. Zodra dit begint te ontbreken in een relatie zal er verwijdering ontstaan. Je groeit langzaam uit elkaar en komt in een neerwaartse spiraal terecht. Ieder gaat steeds meer zijn eigen weg. De communicatie wordt zakelijk en afstandelijk. Je sluit je steeds meer af uit zelfbescherming. Je deelt steeds minder met elkaar. Het tonen van warmte en affectie wordt steeds lastiger.

Het is van belang om goed te onderzoeken of deze verwijdering tijdelijk is en herstelbaar, of echt tot een scheiding leidt. Ik help jullie graag om te kijken welk pad voor jullie het juiste is. Door middel van het verbeteren van de communicatie kunnen jullie weer met elkaar in gesprek komen en beiden gehoord worden en voelen. Stapje voor stapje zal zo het gevoel van veiligheid groeien om ook lastige onderwerpen met elkaar te bespreken. Zo krijgen jullie de kans om samen te onderzoeken of jullie de verbintenis als partners weer kunnen herstellen. 

7. Kan ik in het huis blijven wonen? Kan ik een hypotheek krijgen?

Door mijn financiële achtergrond als Register Financieel Echtscheidinsadviseur (RFEA) beschik ik over de juiste kennis om jullie situatie goed in kaart te brengen. Ik zal al jullie bezittingen en schulden zichtbaar maken in een vermogensopstelling. Ook zal ik voor jullie de consequenties van de gewenste vermogensverdeling inzichtelijk maken, zodat jullie zo snel mogelijk met behulp van deze gegevens in gesprek kunnen met een hypotheekadviseur. 

Voor meer informatie over het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) klik hier.

8. Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden bij jullie thuis plaats. Als dit niet gewenst is maak ik gebruik van verschillende flexlocaties. Zo zal het gesprek altijd bij jullie in de buurt plaats kunnen vinden. 

9. Bieden jullie ook relatietherapie? 

Ik coach partners in het verbeteren van de communicatie en het herstellen van de verbinding door weer oog en oor voor elkaar te krijgen. Dit is geen relatietherapie. Het is wel een effectieve manier meer zicht te krijgen op elkaars behoeftes en het vertrouwen in elkaar te laten groeien. Ik help jullie om jullie negatieve communicatiepatronen te ontdekken en doorbreken. Voorzichtig kunnen zo de opgetrokken muren worden afgebroken. Hierdoor komt er weer ruimte voor het tonen en ontvangen van warmte en affectie. 

10. Hoe lang duurt een echtscheidingstraject?

De duur van een echtscheidingstraject is afhankelijk van meerdere factoren zoals de snelheid waarmee ik de benodigde documenten ontvang. Ook speelt het een grote rol hoe snel jullie samen tot afspraken kunnen komen. Kijk hier voor de verschillende stappen tijdens het echtscheidingsproces.

11. Wat kost mediation? 

Neem voor meer informatie over mijn dienstverlening en de kosten contact op met mij via het contactformulier:

12. Welke documenten heb ik nodig? 

Om jullie scheiding goed te kunnen begeleiden en het ouderschapsplan, de vermogensopstelling en het convenant te kunnen schrijven heb ik PDF-kopijen van de volgende documenten nodig:

Algemeen:

 • Kopie van identiteitsbewijzen/paspoorten van beide partners;

 • Akte huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden;

 • Samenlevingscontract (óók het eventueel voorhuwelijks samenlevingscontract);

 • Uittreksel gezagsregister, indien kinderen buiten het huwelijk zijn geboren;

 • Eventuele testamenten.

 

Verdeling bezittingen:

 • Overzicht van alle bezittingen en schulden. 

 

Financiële aspecten:

 • Kopie meest recente loonstrook en andere inkomensgegevens (uitkeringsspecificaties) van beide partners; 

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar. Bij onregelmatig inkomen jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar; 

 • Kopie arbeidsovereenkomst;

 • Indien huurwoning: huurovereenkomst, opgave servicekosten en laatste mededeling huuraanpassing; 

 • De meest recente (gezamenlijke) belastingaangifte van beide partners; 

 • Indien er een voorlopige teruggaaf wordt ontvangen, de voorlopige teruggaaf van het lopende jaar;

 • Indien er een voorlopige aanslag wordt betaald, de voorlopige aanslag van het lopende jaar;

 • De meeste recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van beide partners;

 • Meest recente toeslagbeschikking zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget;

 • Meest recente pensioenoverzichten van beide partners (UPO), inclusief pensioenuitvoerder en deelnemersnummer van alle pensioenfondsen/verzekeraars waar u deelnemer bent geweest.

 

Extra financiële aspecten bij zelfstandigen en dga’s:

 • Jaarrekeningen laatste drie jaren;

 • Aangifte vennootschapsbelasting laatste drie jaren;

 • Aangifte inkomstenbelasting van de laatste drie jaren.

 

Rechtbankprocedure:

 • Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte/akte geregistreerd partnerschap (maximaal drie maanden oud op het moment van indienen verzoekschrift);

 • Gedateerd en gewaarmerkt uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (maximaal 3 maanden oud op moment indienen verzoekschrift).

13. Bij welke registers ben jij aangesloten als mediatior?

Ik ben zowel aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland (MfN) als bij het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA).

14. De Algemene Voorwaarden van Mediation Centrum Santpoort

bottom of page